فارسی

Center for Counseling & Industrial Research

مدیریت,مشاور,سرمایه گذاری,استاندارد,کیفیت,جواز تأسیس,ایزو,استاندارد,مهندسی

مرکزمشاوره وتحقیقات صنعتیمرکزمشاوره وتحقیقات صنعتیمرکزمشاوره وتحقیقات صنعتی
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

مرکزمشاوره وتحقیقات صنعتی

فعالیت ها:

مطالعات فنی اقتصادی

 1. مطالعات بازار
 2. مطالعات بررسی و انتخاب محل
 3. آماده سازی طرح تجاری
 4. شناسایی و بررسی فرصت‌ها
 5. مطالعات امكان سنجی و توجیه‌پذیری
 6. گزارشات فنی اقتصادی
 7. آماده سازی طرح كلی و استراتژیك

 

آماده‌سازی اسناد مناقصه

 1. آماده سازی اسناد فنی
 2. آماده سازی اسناد مناقصه
 3. آماده سازی اسناد فنی قراردادی تكمیلی

 

برگزاری مناقصه‌های داخلی و بین‌المللی و تهیه مشخصات فنی

 1. دعوتنامه
 2. معرفی پروژه
 3. مذاکرات قراردادی و فنی
 4. ارزیابی پیشنهادات فنی
 5. ارزیابی پیشنهادات مالی و بازرگانی
 6. آماده سازی مدل ارزیابی
 7. گزارش نهایی
 8. هدایت مذاكرات قراردادی
 9. كمك به كارفرما برای مذاكره و عقد قرارداد با برنده مناقصه

 

طراحی كارخانه و مشخصات فنی

 1. آماده سازی مشخصات فنی
 2. طراحی مهندسی
 3. طراحی پایه
 4. طراحی جزئیات

 

مدیریت پروژه

 1. تعیین استراتژی‌های اجرای پروژه
 2. مشاركت فعال در مدیریت پروژه
 3. كنترل و مدیریت عملیات مهندسی و اجرایی
 4. كنترل و پایش پروژه
 5. كنترل كیفیت پروژه
 6. ارزیابی صورت حساب‌ها
 7. مدیریت اسناد
 8. برنامه ریزی منابع انسانی
 9. برنامه ریزی آموزش مقدماتی و پیشرفته

 

نظارت عالیه

تسریع در ساخت و بازرسی فنی

خدمات مدیریتی

 1. مشاوره مدیریت کیفیت
 2. مشاوره مدیریت پروژه
 3. سازماندهی و آموزش منابع انسانی

 

^
مرکزمشاوره وتحقیقات صنعتی
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)